Condiții generale

CONDIȚII GENERALE  / MultiLab SRL România
Art. 1. Aplicarea Condițiilor Generale de Vânzare (CGV)
Plasarea unei comenzi implică acceptarea în totalitate și fără rezervă de către cumpărător a acestor CGV și excluderea oricăror alte documente ca prospecte, cataloage etc. emise de către vânzător și care nu au decât valoare indicativă. Nicio condiție particulară nu poate, în afara acceptului formal și în scris al vânzătorului, să prevaleze asupra prezentelor CGV. Orice cauză contrară solicitată de cumpărător va fi deci, cu excepția acceptării exprese, inopozabilă vânzătorului indiferent de momentul la care a fost adusă la cunoștința acestuia.

Art. 2. Comenzi
Comenzile adresate direct vânzătorului sau prin intermediul agenților sau reprezentanților nu devin definitive decât după confirmarea scrisă a vânzătorului.

Art. 3. Modificarea comenzilor
Toate modificările sau anulările de comandă solicitate de către cumpărător pot fi examinate de către vânzător dacă i-au parvenit în scris cu cel puțin șapte (7) zile înainte de expedierea mărfurilor. Peste acest termen (mai puțin de 7 zile) toate comenzile transmise vor trebui plătite de către cumpărător.

Art. 4. Livrare
Livrările vor fi efectuate în funcție de disponibilitatea vânzătorului. Fără o convenție expresă termenele noastre de livrare sunt date cu titlu indicativ. În afara cazului unei greșeli importante sau intenționate a vânzătorului, cumpărătorul nu se poate prevala de o întârziere de livrare pentru a anula vânzarea, refuza marfa sau reclama o indemnitate. Dacă cumpărătorul, după începerea livrării, nu acceptă marfa, vânzătorul poate, fără a afecta dreptul de a solicita prejudicii și dobânzi, să solicite executarea contractului sau să considere vânzarea efectuată de plin drept, sumele rezultate fiind în sarcina cumpărătorului. În caz de livrări succesive, defectele sau lipsurile totale sau parțiale ale unei livrări nu influențează celelalte livrări.

Art. 5. Transferul riscurilor
Riscurile asupra mărfurilor și mai ales cele inerente transportului sunt transferate cumpărătorului în momentul livrării, care este momentul în care marfa este pusă la dispoziție sau ridicată din fabrica sau din depozitele vânzătorului pentru toate vânzările, indiferent de condițiile de vânzare sau modalitatea de plată pentru transport. Prin excepție, pentru comenzile cu termene INCOTERMS se vor aplica regulile INCOTERMS în vigoare la data vânzării. Este în sarcina cumpărătorului și numai a lui de a-și salvgarda drepturile sale în raport cu transportatorul prin formularea rezervelor sale în limitele termenelor de livrare și a altor termene fixate prin regulile aplicabile în acest caz.

Art. 6. Recepție și reclamații
a) Greutățile și măsurile bunurilor la plecare fac dovada cantităților livrate. Toleranța cantitativă care afectează livrarea este de ± 10%, calculate asupra numărului de unități care figurează în comandă.
b) Fără a influența acțiunile îndreptate asupra transportatorului, reclamațiile asupra viciilor aparente sau asupra non-conformității mărfurilor livrate cu cele comandate sau cu borderoul de livrare trebuie formulate în scris la recepția mărfurilor sau în cel mult opt (8) zile de la recepția menționată. Este răspunderea cumpărătorului de a furniza toate justificativele în legătură cu realitatea viciilor sau anomaliilor constatate. Cumpărătorul trebuie să asigure vânzătorului toate facilitățile pentru a proceda la constatarea acestor vicii și pentru a întreprinde acțiuni corective. Cumpărătorul se va abține de a interveni el însuși sau de a permite unui terț să intervină până la rezolvarea situației.
c) Dacă cumpărătorul nu a procedat la controlul calității mărfurilor într-un interval de opt (8) zile calculate de la recepția mărfurilor sau dacă a făcut-o și a folosit mărfurile sau le-a cedat unui terț, vânzătorul nu va fi considerat responsabil pentru pagubele de orice natură care pot rezulta din utilizarea acestor mărfuri de către el sau de către un terț.
d) În ipoteza în care marfa nu va fi folosită pentru o utilizare sau după un procedeu acceptat în mod obișnuit pentru acest produs sau tip de produs, nicio reclamație nu va fi admisibilă.
e) Din momentul în care cumpărătorul va fi adresat reclamația vânzătorului în termenele indicate și sub rezerva că responsabilitatea vânzătorului va fi fost stabilită, vânzătorul se obligă să înlocuiască sau să ramburseze, în funcție de decizia acestuia, toată marfa pe care a recunoscut-o ca fiind neconformă sau atinsă de un viciu aparent, cu excluderea oricăror alte indemnități și/sau daune și interese. În aceste cazuri și la simpla cerere a vânzătorului, cumpărătorul va fi obligat să returneze toată marfa înlocuită sau rambursată. Pagubele indirecte și/sau materiale legate de furnizarea unui produs defectuos sunt excluse, cu excepția cazurilor de eroare gravă sau intenționată din partea vânzătorului sau când aduc atingere vieții, integrității fizice sau sănătății. Dreptul cumpărătorului de a formula o plângere împotriva vânzătorului se prescrie într-un termen de 24 luni calculat de la data transferului riscurilor.
f) Formularea unei plângeri nu exonerează cumpărătorul de obligația de plată a prețului stipulat în contract, indiferent dacă plângerea este întemeiată sau nu.

Art. 7. Ambalaje
a) Ambalaje împrumutate de către Vânzător: acestea rămân în proprietatea Vânzătorului. Ele sunt exclusiv rezervate pentru mărfurile care fac obiectul vânzării. Cumpărătorul, utilizatorul sau depozitarul este responsabil de accidentele care pot surveni acestor ambalaje. Aceste ambalaje trebuie returnate vânzătorului în stare bună în termenele fixate de către Vânzător. În caz de ne-returnare în acest termen, distrugere sau deteriorare, vânzătorul își rezervă dreptul, fără anunț prealabil, de a factura cumpărătorului valoarea de înlocuire a ambalajelor care devin astfel proprietatea cumpărătorului sau prețul pentru recondiționarea acestora și de a solicita o indemnizație corespunzătoare daunelor suferite din cauza cumpărătorului.
b) Ambalaje cedate: în momentul în care ambalajele au devenit proprietatea cumpărătorului acesta din urmă se angajează să facă să dispară de pe ambalaje mențiunile referitoare la vechiul proprietar și i se interzice să le folosească în alt scop decât cel pentru care au fost concepute.
c) Ambalaje supuse controlului: în cazul în care ambalajele sunt supuse periodic controlului de conformitate, periodicitate stabilită prin reglementări aduse la cunoștința cumpărătorului, ultima dată a controlului se trece pe aceste ambalaje. Vânzătorul își declină orice responsabilitate pentru accidentele care pot surveni cu aceste ambalaje goale sau pline dacă nu au fost cedate cumpărătorului sau returnate de acesta vânzătorului anterior datei de control următoare.
d) Ambalaje furnizate de către Vânzător: cumpărătorul va fi singurul responsabil de alegerea și calitatea ambalajelor destinate pentru a primi mărfurile. Vânzătorul se obligă să furnizeze ambalaje conforme cu reglementările legale în vigoare.

Art. 8. Rezerva de proprietate
Proprietatea mărfurilor vândute este rezervată vânzătorului până în momentul plății integrale a valorii mărfii și altor accesorii care au fost precizate, chiar dacă riscul asupra mărfurilor se transmite cumpărătorului de la livrare așa cum este stipulat în articolul 5 de mai sus. În consecință vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita în caz de întârziere la plată sau de neplată totală sau parțială, la prima solicitare și fără a anunța în prealabil returnarea mărfurilor livrate oriunde este locul în care acestea se află. Mărfurile în stoc în locuri ca magazine, depozite, antrepozite etc. ale cumpărătorului vor fi recuperate până la valoarea aferentă facturilor neachitate. Cumpărătorul se obligă deci de a nu ceda unor terți drepturile susceptibile de a aduce atingere exercitării acestei clauze. Toate cheltuielile ocazionate de returul mărfurilor în spațiile de depozitare ale vânzătorului sunt în sarcina cumpărătorului. În caz de procedură de insolvabilitate a cumpărătorului acesta va trebui să:
(I)   informeze vânzătorul într-un termen de 24 de ore;
(II)  să înceteze comercializarea (utilizarea) mărfurilor asupra cărora nu a dobândit dreptul de proprietate. Cumpărătorului îi va fi de asemenea solicitat să respecte obligațiile care i se incumbă în calitatea de detentor. În consecință, cumpărătorul va trebui să achite contravaloarea mărfurilor în cazul în care acestea dispar accidental sau nu. Cumpărătorului îi este interzis să distrugă prin orice mijloace etichetele care apar pe mărfurile existente fizic sau din stocurile neachitate. Dispozițiile de mai sus se aplică fără rezerve chiar în cazul acțiunilor de recuperare de cheltuieli și penalități pentru plățile neefectuate total sau parțial.

Art. 9. Instalare echipamentelor și asistența tehnică
a) Dacă este cazul, instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentului, asistența tehnică, școlarizarea și service pentru o singură dată sau conform condiții contractuale stabilite de comun acord.
b) Dacă este cazul (pentru echipamente de dimensiuni și/sau greutate mare) în sarcina beneficiarului cade descărcarea, amplasarea și manipularea echipamentelor la locul amplasării acestora (macara, motostivuitor etc.)
c) În sarcina beneficiarului cade asigurarea de materialele și operațiunile pregătitoare amplasării utilajului (ex. construcțiile necesare și proiectele aferente, racorduri electrice și de gaz, platformă betonată dacă este cazul etc.)

Art. 10. Întârzierea la plată
a) Neplata unei facturi constituie o încălcare gravă a contractului din partea cumpărătorului și autorizează vânzătorul să suspende alte livrări sau să considere contractul ca fiind reziliat de plin drept, cu rezerva recuperării oricăror prejudicii suferite. În același timp dacă contractul prevede o formă de plată la termen și cumpărătorul nu plătește la termen sau adresează o reclamație asupra unui lot deja livrat, vânzătorul are posibilitatea de a solicita plata în avans pentru livrările sau contractele ulterioare. Dacă cumpărătorul nu dă curs acestei solicitări vânzătorul poate rezilia contractul din vina cumpărătorului cu păstrarea drepturilor de solicitare de daune și interese. Penalitățile de întârziere sunt exigibile de plin drept fără anunț prealabil și fără a prejudicia eventualele daune și interese, din ziua imediat următoare datei de scadență care figurează pe factură în cazul în care sumele datorate sunt plătite după această dată. Valoarea acestor penalități este egală cu valoarea dobânzii aplicate de Banca Centrală Europeană pentru operațiuni de refinanțare majorată cu 7 (șapte) procente. Valoarea penalităților care urmează a fi plătite de către cumpărător poate depăși valoarea debitului principal pentru care acestea sunt calculate.
b) Dacă situația financiară a cumpărătorului suscită îngrijorare justificată, vânzătorul își rezervă dreptul pentru comenzile în curs de a solicita plata unei comenzi în curs sau plata anticipată.
c) În caz de expedieri eșalonate ale mărfurilor care fac obiectul unei comenzi, facturile corespunzătoare fiecărei livrări sunt plătibile la termenele scadente fără a aștepta ca totalitatea produselor din comandă sa fie livrată.

Art. 11. Caz de forță majoră
Se asimilează contractual forței majore și constituie cazuri de stingere sau suspendare a obligațiilor vânzătorului fără recurs din partea cumpărătorului accidentele care afectează producția și stocarea mărfurilor vânzătorului, oprirea totală sau parțială a aprovizionării cu materii prime și energie, notabil refuzul transportatorilor de a transporta bunurile, incendii, inundații, defecțiuni ale echipamentelor, grevă totală sau parțială, deciziile administrative, acțiuni ale terților, războaie și orice alte evenimente exterioare care sunt de natură a întârzia, împiedica sau a impune costuri economice exorbitante în executarea obligațiilor vânzătorului.

Art. 12. Jurisdicția și legea aplicabilă
Toate diferendele relative la prezentul contract vor fi supuse legilor aplicabile în țara vânzătorului și supuse spre soluționare instanțelor competente în raza cărora se află sediul social al acestuia cu excepția conflictelor incompatibile cu această alegere și cu Convenția Națiunilor Unite referitoare la vânzarea internațională a bunurilor din data de 11 aprilie 1980.

curierat DPD