Conditii generale

CONDITII GENERALE  / Multi-Lab SRL Romania
Art 1. Aplicarea Conditiilor Generale de Vanzare
Plasarea unei comenzi implica acceptarea in totalitate si fara rezerva de catre cumparator a acestor CGV si excluderea oricaror alte documente ca prospecte, cataloage, etc; emise de catre vanzator si care nu au decat valoare indicativa. Nici o conditie particulara nu poate , in afara acceptului formal si in scris al vanzatorului, sa prevaleze asupra prezentelor CGV. Orice cauza contrara solicitata de cumparator va fi deci, cu exceptia acceptarii exprese, inopozabila vanzatorului indiferent de momentul la care a fost adusa la cunostinta acestuia.

Art 2. Comenzi
Comenzile adresate direct vanzatorului sau prin intermediul agentilor sau reprezentantilor nu devin definitive decat dupa confirmarea scrisa a vanzatorului.

Art 3. Modificarea comenzilor
Toate modificarile sau anularile de comanda solicitate de catre cumparator pot fi examinate de catre vanzator daca i-au parvenit in scris cu cel putin sapte (7) zile inainte de expedierea marfurilor. Peste acest termen (mai putin de 7 zile) toate comenzile transmise vor trebui platite de catre cumparator.

Art 4. Livrare
Livrarile vor fi efectuate in functie de disponibilitatea vanzatorului. Fara o conventie expresa termenele noastre de livrare sunt date cu titlu indicativ. In afara cazului unei greseli importante sau intentionate a vanzatorului, cumparatorul nu se poate prevala de o intarziere de livrare pentru a anula vanzarea, refuza marfa sau reclama o indemnitate. Daca cumparatorul, dupa inceperea livrarii, nu accepta marfa,vanzatorul poate, fara a afecta dreptul de a solicita prejudicii si dobanzi, sa solicite executarea contractului sau sa considere vanzarea efectuata de plin drept, sumele rezultate fiind in sarcina cumparatorului. In caz de livrari succesive, defectele sau lipsurile totale sau partiale ale unei livrari nu influenteaza celelalte livrari.

Art 5. Transferul riscurilor
Riscurile asupra marfurilor si mai ales cele inerente transportului sunt transferate cumparatorului in momentul livrarii, care este momentul in care marfa este pusa la dispozitie sau ridicata din fabrica sau din depozitele vanzatorului pentru toate vanzarile, indiferent de conditiile de vanzare sau modalitatea de plata pentru transport. Prin exceptie, pentru comenzile cu termene INCOTERMS se vor aplica regulile INCOTERMS in vigoare la data vanzarii. Este in sarcina cumparatorului si numai a lui de a-si salvgarda drepturile sale in raport cu transportatorul prin formularea rezervelor sale in limitele termenelor de livrare si a altor termene fixate prin regulile aplicabile in acest caz.

Art 6. Receptie si reclamatii
a) Greutatile si masurile bunurilor la plecare fac dovada cantitatilor livrate. Toleranta cantitativa care afecteaza livrarea este de plus minus 10% calculate asupra numarului de unitati care figureaza in comanda.
b) Fara a influenta actiunile indreptate asupra transportatorului, reclamatiile asupra viciilor aparente sau asupra non-conformitatii marfurilor livrate cu cele comandate sau cu borderoul de livrare trebuie formulate in scris la receptia marfurilor sau in cel mult opt (8) zile de la receptia mentionata. Este raspunderea cumparatorului de a furniza toate justificativele in legatura cu realitatea viciilor sau anomaliilor constatate. Cumparatorul trebuie sa asigure vanzatorului toate facilitatile pentru a proceda la constatarea acestor vicii si pentru a intreprinde actiuni corective. Cumparatorul se va abtine de a interveni el insusi sau de a permite unui tert sa intervina pana la rezolvarea situatiei.
c) Daca cumparatorul nu a procedat la controlul calitatii marfurilor intr-un interval de opt (8) zile calculate de la receptia marfurilor sau daca a facut-o si a folosit marfurile sau le-a cedat unui tert, vanzatorul nu va fi considerat responsabil pentru pagubele de orice natura care pot rezulta din utilizarea acestor marfuri de catre el sau de catre un tert.
d) In ipoteza in care marfa nu va fi folosita pentru o utilizare sau dupa un procedeu acceptat in mod obisnuit pentru acest produs sau tip de produs, nici o reclamatie nu va fi admisibila.
e) Din momentul in care cumparatorul va fi adresat reclamatia vanzatorului in termenele indicate si sub rezerva ca responsabilitatea vanzatorului va fi fost stabilita, vanzatorul se obliga sa inlocuiasca sau sa ramburseze, in functie de decizia acestuia, toata marfa pe care a recunoscut-o ca fiind neconforma sau atinsa de un viciu aparent, cu exluderea oricaror alte indemnitati si/sau daune si interese. In aceste cazuri si la simpla cerere a vanzatorului, cumparatorul va fi obligat sa returneze toata marfa inlocuita sau rambursata. Pagubele indirecte si/sau imateriale legate de furnizarea unui produs defectuos sunt excluse, cu exceptia cazurilor de eroare grava sau intentionata din partea vanzatorului sau cand aduc atingere vietii, integritatii fizice sau sanatatii. Dreptul cumparatorului de a formula o plangere impotriva vanzatorului se prescrie intr-un termen de 24 luni calculat de la data transferului riscurilor.
f) Formularea unei plangeri nu exonereaza cumparatorul de obligatia de plata a pretului stipulat in contract, indiferent daca plangerea este intemeiata sau nu.

Art 7. Ambalaje
a) Ambalaje imprumutate de catre Vanzator: acestea raman in proprietatea Vanzatorului. Ele sunt exclusiv rezervate pentru marfurile care fac obiectul vanzarii. Cumparatorul, utilizatorul sau depozitarul este responsabil de accidentele care pot surveni acestor ambalaje. Aceste ambalaje trebuie returnate vanzatorului in stare buna in termenele fixate de catre Vanzator. In caz de ne-returnare in acest termen, de distrugere sau deteriorare, vanzatorul isi rezerva dreptul, fara anunt prealabil, de a factura cumparatorului valoarea de inlocuire a ambalajelor care devin astfel proprietatea cumparatorului sau pretul pentru reconditionarea acestora si de a solicita o indemnizatie corespunzatoare daunelor suferite din cauza cumparatorului.
b) Ambalaje cedate: in momentul in care ambalajele au devenit proprietatea cumparatorului acesta din urma se angajeaza sa faca sa dispara de pe ambalaje mentiunile referitoare la vechiul proprietar si i se interzice sa le foloseasca in alt scop decat cel pentru care au fost concepute.
c) Ambalaje supuse controlului : in cazul in care ambalajele sunt supuse periodic controlului de conformitate, periodicitate stabilita prin reglementari aduse la cunostinta cumparatorului, ultima data a controlului se trece pe aceste ambalaje. Vanzatorul isi declina orice responsabilitate pentru accidentele care pot surveni cu aceste ambalaje goale sau pline daca nu au fost cedate cumparatorului sau returnate de acesta vanzatorului anterior datei de control urmatoare.
d) Ambalaje furnizate de catre Vanzator : cumparatorul va fi singurul responsabil de alegerea si calitate ambalajelor destinate pentru a primi marfurile. Vanzatorul se obliga sa furnizeze ambalaje conforme cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 8 Rezerva de proprietate
Proprietatea marfurilor vandute este rezervata vanzatorului pana in momentul platii integrale a valorii marfii si altor accesorii care au fost precizate, chiar daca riscul asupra marfurilor se transmite cumparatorului de la livrare asa cum este stipulat in articolul 5 de mai sus. In consecinta vanzatorul isi rezerva dreptul de a solicita in caz de intarziere la plata sau de neplata totala sau partiala, la prima solicitare si fara a anunta in prealabil returnarea marfurilor livrate oriunde este locul in care acestea se afla. Marfurile in stoc in locuri ca magazine, depozite, antrepozite etc. ale cumparatorului vor fi recuperate pana la valoarea aferenta facturilor neachitate. Cumparatorul se obliga deci de a nu ceda unor terti drepturile susceptibile de a aduce atingere exercitarii acestei clauze. Toate cheltuielile ocazionate de returul marfurilor in spatiile de depozitare ale vanzatorului sunt in sarcina cumparatorului. In caz de procedura de insolvabilitate a cumparatorului acesta va trebui sa :
(I) informeze vanzatorul intr-un termen de 24 de ore;
(II) sa inceteze comercializarea (utilizarea) marfurilor asupra carora nu a dobandit dreptul de proprietate. Cumparatorului ii va fi de asemenea solicitat sa respecte obligatiile care ii incumba in calitatea de detentor. In consecinta cumparatorul va trebui sa achite contravaloarea marfurilor in cazul in care acestea dispar accidental sau nu. Cumparatorului ii este interzis sa distruga prin orice mijloace etichetele care apar pe marfurile existente fizic sau din stocurile neachitate. Dispoziitle de mai sus se aplica fara rezerve chiar in cazul actiunilor de recuperare de cheltuieli si penalitati pentru platile ne-efectuate total sau partial.

Art 9. Instalare echipamentelor si asistenta tehnica
a) Daca este cazul instalarea, punerea in functiune, testarea echipamentului, asistenta tehnica, scolarizare si service pentru o singura data sau conform conditii contractuale stabilite de comun acord.
b) Daca este cazul (pentru echipamente de dimensiuni si/sau greutate mare) in sarcina beneficiarului cade descarcarea, amplasarea si manipularea echipamentelor la locul amplasarii acestora (macara, motostivuitor, etc.)
c) In sarcina beneficiarului cade asigurare de materialele si operatiunile pregatitoare amplasarii utilajului (ex. constructiile necesare si proiectele aferente, racorduri electrice si de gaz, platforma betonata daca este cazul, etc.)

Art 10. Intarzierea la plata
a) Neplata unei facturi constituie o incalcare grava a contractului din partea cumparatorului si autorizeaza vanzatorul sa suspende alte livari sau sa considere contractul ca fiind reziliat de plin drept, cu rezerva recuperarii oricaror prejuridicii suferite. In acelasi timp daca contractul prevede o forma de plata la termen si cumparatorul nu plateste la termen sau adreseaza o reclamatie asupra unui lot deja livrat, vanzatorul are posibilitatea de a solicta plata in avans pentru livrarile sau contractele ulterioare. Daca cumparatorul nu da curs acestei solicitari vanzatorul poate rezilia contractul din vina cumparatorului cu pastrarea depturilor de solicitare de daune si interese. Penalitatile de intarziere sunt exigibile de plin drept fara anunt prealabil si fara a prejudicia eventualele daune si interese, din ziua imediat urmatoare datei de scadenta care figureaza pe factura in cazul in care sumele datorate sunt platite dupa aceasta data. Valoarea acestor penalitati este egala cu valoarea dobanzii aplicate de Banca Centrala Europeana pentru operatiuni de refinantare majorata cu 7(sapte) procente. Valoarea penalitatilor care urmeaza a fi platite de catre cumparator poate depasi valoarea debitului principal pentru care acestea sunt calculate.
b) Daca situatia financiara a cumparatorului suscita ingrijorare justificata, vanzatorul isi rezerva dreptul pentru comenzile in curs de a solicita plata unei comenzi in curs sau plata anticipata.
c) In caz de expedieri esalonate ale marfurilor care fac obiectul unei comenzi facturile corespunzatoare fiecarei livrari sunt platibile la termenele scadente fara a astepta ca totalitatea produselor din comanda sa fie livrata.

Art 11. Caz de forta majora
Se asimileaza contractual fortei majore si constituie cazuri de stingere sau suspendare a obligatiilor vanzatorului fara recurs din partea cumparatorului accidentele care afecteaza productia si stocarea marfurilor vanzatorului, oprirea totala sau partiala a aprovizionarii cu materii prime si energie, notabil refuzul transportatorilor de a transporta bunurile,incendii, inundatii, defectiuni ale echipamentelor, greva totala sau partiala, deciziile administrative, actiuni ale tertilor, razboaie si orice alte evenimente exterioare care sunt de natura a intarzia, impiedica sau a impune costuri economice exorbitante in executarea obligatiilor vanzatorului.

ART 12 Jurisdictia si legea aplicabila
Toate diferendele relative la prezentul contract vor fi supuse legilor aplicabile in tara vanzatorului si supuse spre solutionare instantelor competente in raza carora se afla sediul social al acestuia cu exceptia conflictelor incompatibile cu aceasta alegere si cu Conventia Natiunilor Unite referitoare la vanzarea internationala a bunurilor din data de 11 aprilie 1980.

curierat DPD