Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cuprins
– Date cu caracter personal
– Drepturi
– Limitarea răspunderii
– Informațiile cuprinse în acest Site
relatari_legale
Date cu caracter personal
1. Prelucrarea datelor
i. Temeiul prelucrării este constituit de:
– relațiile comerciale de tipul comerciant / cumpărător, precum și de toate obligațiile legale ce derivă din acest raport;
– consimțământ liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrării.
În scop contractual, putem transfera date dintre departamentele (multi Lab SRL). Toate departamentele (desfacere, service, contabilitate, administratie, etc.) îndeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.
ii. Consimțământul dumneavoastră informat, liber, exprimat în mod clar, este acordat societății noastre în scopurile de:
– marketing direct;
– informare generică privitoare la oferte și promoții;
– informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc;
– informare asupra actualizărilor de politici de vânzare ori privind datele dumneavoastră;
– newsletter cu caracter publicitar.
Datele furnizate în baza unui raport comercial (act de vânzare-cumpărare) sau cerere de oferta comerceala/financiara vor fi stocate în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
Datele furnizate în baza consimțământului pentru scopurile definite la ii. vor fi prelucrate până la momentul în care veți decide să solicitați ștergerea acestora ori vă veți exercita alt drept legal garantat.
2. Drepturi
iii. În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale.
Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale.
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate.
Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.
Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris, la adresa Str. Baia de Arama, nr.1, Bloc C, Spatiu Comercial Nr. 2, Sector 2 – Cod.Postal 022204 Bucuresti – ROMANIA, printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dumneavoastră. Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail contact@multilab.ro. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.
Doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ? Puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
Limitarea răspunderii
Facem toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Societatea nu este ținută responsabilă pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că Societatea nu va fi ținută responsabilă pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii de specialitate.
Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. Societatea nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
Societatea își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Societatea nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informațiile cuprinse în acest Site
– au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități;
– nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate;
– uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora Societatea nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.
Folosirea/navigarea pe site-ul www.labshop.ro de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și societatea Multi Lab SRL;
Societatea a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitate și a regulilor de publicitate.
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise mai sus